Кому Україна вже пообіцяла прийняти Закон "Про свободу мирних зібрань" :: piket.helsinki.org.ua
У зв’язку з природнім характером свободи зібрань і її тісним зв’язком з демократією, необхідні переконливі та безспірні причини для виправдання втручання в це право”
Європейський Суд з прав людини

Кому Україна вже пообіцяла прийняти Закон "Про свободу мирних зібрань"

21.10.2013

Рада Європи

1 . Парламентська Асамблея Ради Європи:

Резолюція 1755 (2010) 1

Функціонування демократичних інститутів в Україні

7.5.2 . просить Верховну Раду прийняти закон про мирні зібрання , на основі зауважень і рекомендацій Венеціанської комісії.

http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1755.htm

2 . Європейський суд з прав людини

Справа  ВЄРЕНЦОВ  ПРОТИ УКРАЇНИ ( Заява № . 20372 /11)

У даному випадку суд встановив порушення статей 11 і 7 , які випливають із законодавчоїпрогалини, що стосується свободи зібрань і яка залишається в українській правовій системи протягом більше двох десятиліть ... Беручи до уваги структурний характер проблеми, розкриті в цій справі, Суд підкреслює, що терміново повинні бути здійснені конкретні реформи в законодавстві України та адміністративній практиці  з метою приведення законодавства та практики у відповідність з висновками Суду

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118393 # { % 22itemid 22% : [% % 22001-118393 22 ]}

3 . Комітет міністрів Ради Європи

Фактично попросив Україну відзвітуватись про стан виконання рішення у справі Вєренцова, відзначив 20-ти річну законодавчу прогалину в сфері свободи мирних зібрань та запропонував Україні терміново визначити вимоги до організації та проведення мирних демонстрацій, так само як і підстави для їх обмеження, та закріпити їх відповідними законодавчими актами.

Комітет міністрів Ради Європи запросив в Уряду план дій щодо виправлення вказаних недоліків, та графік виконання цього плану.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2103807&Site=CM

Організація Об'єднаних Націй

1 . Рада з прав людини

Двадцять друга сесія

Пункт 6 порядку денного

Універсальний періодичний огляд

Доповідь Робочої групи з універсального періодичного Огляду

*Україна

97,123 . Ухвалення закону про свободу зборів відповідно до застосовних стандартів відповідно до статті 21 МПГПП ( Сполучені Штати Америки) ;

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/10/PDF/G1218910.pdf?OpenElement

2 . Комітет з прав людини

21. Комітет висловлює стурбованість у зв'язку з відсутністю внутрішньої правової бази, що регулює мирні зібрання і на застосування національними судами застарілих правил, які не відповідно до міжнародних стандартів і серйозно обмежують право на свободу зібрань. Він також стурбований повідомленнями про те , що кількість судових рішень  про заборону мирних зібрань на користь місцевої влади може бути вище , ніж 90 відсотків. Комітет зазначає , що проект закону про порядок організації і проведення мирних подій був нещодавно представлений у парламент ( стаття 21).

Державі-учасниці слід забезпечити , щоб особи повною мірою користуватися своїм правом на свободу зібрань. Державі-учасниці слід прийняти закон, що регулює свободу зборіву відповідності зі строгими вимогами статті 21 Пакту .

Порекомендувати в інтернеті
Поставити посилання у соцмережі